Algemene voorwaarden stichting Cultevo

 1. Algemeen
  1.1 Stichting Cultevo (hierna: de Organisatie) organiseert evenementen in Oostvoorne.
  1.2 Cultevo is opgericht in 1983 en heeft als doel om voor de inwoners van Westvoorne en  toeristen een breed scala aan culturele en recreatieve evenementen in Oostvoorne te  organiseren met een regionale uitstraling. De stichting speelt op deze wijze een belangrijke rol  in het stimuleren van de dorpsbeleving bij bewoners en toeristen. Het bestuur van Cultevo en  alle organisatoren van de evenementen zijn allemaal vrijwilligers.
  1.3 De Organisatie wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit 9 bestuursleden. De  evenementen worden georganiseerd door werkgroepen. Deze zijn per evenement verschillend,  waarbij in elke werkgroep minimaal 1 bestuurslid aanwezig is.
  1.4 Definities
  • Stichting Culturele evenementen Oostvoorne – Cultevo
  • De Organisatie: Cultevo, welke is ingeschreven bij de KvK (nummer: 41141681) beheert door  het Bestuur. Het uitvoeren van de taken van de Organisatie is weggelegd bij het bestuur. De  organisatie staat ingeschreven op Goudhoekweg 21 3233 AM Oostvoorne
  • Het Bestuur: het bestuur van Cultevo, inhoudend: minimaal 4 personen welke uit naam van  Stichting Cultevo beslissingsbevoegd zijn.
  • Werkgroep: een groep met vrijwilligers waarvan minimaal 1 bestuurslid, die de taken  uitvoeren behorende aan het organiseren van een evenement.
  • De bezoeker: elk persoon dat zich inschrijft/aanmeld of spontaan aanwezig is op een van de  evenementen.

 1. Organisatie
  2.1 Het bestuur en de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers, geen beroepskrachten.
  2.2 Contact gegevens zijn te vinden op www.evenementenoostvoorne.nl, het algemene email adres  is: info@evenementenoostvoorne.nl
  2.3 De huidige bestuursleden van stichting Cultevo kunt u terugvinden op Over Cultevo. 

 1. Deelname
  3.1 Bezoekers die gedrag vertonen dat als ongewenst wordt ervaren, worden hierop aangesproken.  De organisatie heeft ten alle tijden het recht een bezoeker van het evenementen terrein te  verwijderen. Indien nodig, zal dit in samenspraak met beveiliging en/of politie worden  uitgevoerd. Dit geldt tevens voor ingehuurde deelnemers van het evenement.
  3.2 Bezoekers dienen zich te houden aan de instructies van de organisatie.
  3.3 Alle (ingehuurde) deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels. Zie 7. Huisregels.

 1. Verzekering en aansprakelijkheid
  4.1 De bezoekers zijn primair verzekerd via de eigen aansprakelijkheidsverzekering.
  4.2 De Organisatie is niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan  gedurende het evenement en tijdens de voorbereidingen en afbouwen. Wanneer een beroep  kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de Organisatie, is deze  aansprakelijkheid, in alle gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de WA verzekering van de Organisatie volgens de daarin geldende polisvoorwaarden.
  4.3 De Organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van enige bezit van de  deelnemer noch voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan een andere deelnemer.
  4.4 De Organisatie is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door eigen toedoen van een  deelnemer (inhoudend: ongelukken en moedwillig).
  4.5 Indien annulering van het evenement door overheidsinstanties is de Organisatie niet  aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.

 1. Privacy
  5.1 De Organisatie hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van  persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming  met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke  wet- en regelgeving.
  5.2 De gegevens zoals ingevuld op bijvoorbeeld een inschrijfformulier dienen uitsluitend voor  administratieve doeleinden. De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.
  5.3 De gegevens zoals ingevuld op bijvoorbeeld een inschrijfformulier worden alleen gebruikt voor  marketing doeleinde wanneer de deelnemer daar schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.
  5.4 Door deelname/bezoeken van een van de evenementen georganiseerd door stichting Cultevo geeft de deelnemer toestemming om gemaakte foto’s en/of video’s te publiceren op de  website, sociale media-pagina’s en op promotiemateriaal.

 1. Overige bepalingen
  6.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing bieden voor een  gerezen probleem of vraag zal het Bestuur een besluit nemen naar de dan geldende maatstaven  en met de op dat moment aanwezige kennis. Dit besluit is bindend voor alle betrokkenen.
  6.2 Het Bestuur behoudt zich het recht voor een inschrijving/deelname te weigeren.
  6.3 Op deze voorwaarden en de overeenkomst die door het invullen en inzenden van het  webformulier tot stand komt is Nederlands recht van toepassing.

 1. Huisregels
  • Maak het gezellig voor iedereen;
  • Bij deelname aan het evenement moet u zich kunnen legitimeren; 3. Volg de aanwijzingen van beveiliging en organisatie op; 4. Geen alcohol onder de 18 jaar toegestaan;
  • Agressie of racisme wordt niet getolereerd;
  • Geen drugs toegestaan;
  • Deponeer je afval in de afvalbakken;
  • Geen glaswerk toegestaan;
  • Veroorzaak geen overlast bij het naar huis gaan voor de omgeving.

 

Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne (Cultevo) KvK: 41141681

info@evenementenoostvoorne.nl

laatst bijgewerkt: oktober 2021